Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Dysgu yn Salisbury efo Billy Brown

Uncategorized

billy

Mae Tiwtor Dawns Earthfall, Billy Brown, newydd ddychwelyd o gyfnod preswyl addysgol deuddydd o hyd yn Salisbury. Fe gawsom ni air gydag ef i weld sut aeth pethau:

 
SR3Helo Billy, alli di sôn ychydig amdanat ti dy hun ac am dy waith gydag Earthfall?

Graddiais mewn dawns yn ddiweddar o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd ac fe weithiais i gydag Earthfall am y tro cyntaf dros gyfnod o saith wythnos yn rhan o fy nghwrs. Cefais gyfle i weithio gyda’r Swyddog Marchnata, Lewis Gwyther, a’r tiwtoriaid Cet Haf a Sarah Rogers, yn ogystal â dilyn y cynhyrchiad, Chelsea Hotel, ar ran o daith y Gwanwyn. Cefais gyfle i ddysgu am ffordd Earthfall o weithio, nid yn unig fel grŵp perfformio ond fel cwmni teithiol ac addysgol proffesiynol.

 

Gyda phwy fuaist ti’n gweithio yn ystod cyfnod preswyl Chelsea Hotel?

Gweithiodd Hannah Darby a fi gyda grŵp talentog iawn o ddawnswyr ifainc o gwmni dawns ieuenctid Jig-so yn Salisbury. Roedden nhw i gyd rhwng 14 a 16 mlwydd oed ac roedd yna 15 o ferched ac un bachgen.

 

Beth wnaethoch chi yn ystod y cyfnod?

Fe dreuliom ni’r diwrnod cyntaf yn gwneud ymarferion cynhesu ac yn dysgu peth o repertoire Chelsea Hotel i’r grŵp. Fe lwyddon nhw i godi pethau’n syndod o gyflym. Roedd gan lawer ohonynt gefndir ballet, yn hytrach na dawns gyfoes, ac roedd hi’n grêt eu gweld nhw’n arbrofi gyda steil a choreograffi Earthfall. Fe wrandawon nhw’n astud ac roedd eu hymateb i’r repertoire yn ardderchog.

 

Beth oedd buddion y gweithdai i’r cyfranogwyr, yn eich barn chi?SR1

Ar yr ail ddiwrnod, fe ddefnyddion nhw’r symudiadau a’r technegau newydd yr oedden nhw wedi’u dysgu i greu eu gwaith eu hunain. Mae hi’n bosib dysgu technegau a ffyrdd newydd o symud ond, yn fy marn i, mae hi’n bwysicach i ddawnswyr ddatblygu eu harddulliau eu hunain o ran symudiad a mynegiant, yn seiliedig ar eu addysg a’r dylanwadau arnyn nhw. Roedd ein gwaith ni gyda nhw yn fodd o’u helpu nhw i ddatblygu ac ehangu eu repertoire eu hunain.

Bydd y dawnswyr ifainc hefyd yn cael cyfle i gyflwyno eu gwaith i gynulleidfaoedd Chelsea Hotel, cyn y perfformiad yng Nghanolfan Gelfyddydau Salisbury – cyfle heb ei ail.

 
Beth oedd uchafbwyntiau’r cyfnod preswyl i chi?

Yr uchafbwyntiau i fi oedd gweld y dawnswyr ifainc yn dysgu ac yn mabwysiadu’r arddulliau dawns yr oedden nhw wedi’u dysgu gennym ac yna’n mynd ati i ddatblygu eu coreograffi eu hunain. Roedd hi’n bosib gweld sut yr oedd y dulliau newydd hyn wedi newid eu ffyrdd o feddwl am eu corfforoldeb a’u harddulliau dawns eu hunain. Fel tiwtor, mae hynny’n bwysig iawn i mi.

 

SR2

 

 

Gallwch weld gwaith grŵp Jig-so cyn y perfformiad o Chelsea Hotel yng Nghanolfan Gelfyddydau Salisbury ar Dachwedd yr 28ain. Welwn ni chi yno!

Back To Top »