Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Adborth ar Gyfnod o Brofiad Gwaith

Cymryd Rhan

Placement Group Image

Treuliais gyfnod pleserus a diddorol iawn gydag Earthfall. Cefais gyfle i ganolbwyntio ar dair o adrannau’r cwmni’n benodol – addysg, marchnata a’r broses ymarfer. Dw i’n teimlo fy mod wedi dysgu llawer ymhob adran. Er i mi fwynhau dysgu am waith marchnata ac allgymorth y cwmni, roedd y wefr fwyaf i mi yn yr ystafell ymarfer ac yn y sgyrsiau a gefais gyda phob aelod o’r cwmni. Cefais lawer o hwyl yn dysgu gan bawb. Mae fy mhrofiad gyda Earthfall wedi fy helpu yn feddyliol i baratoi ar gyfer yr hyn y byddaf yn ei wynebu ar ôl graddio.

Roedd y cyfle hwn yn fuddiol iawn i mi – cefais weld sut beth yw bod yn ddawnsiwr gyda chwmni proffesiynol. Mae angen bod yn barod bob amser i fod yn greadigol yn yr ystafell ymarfer ac mae hi hefyd yn hollbwysig bod yn gefnogol bob amser gyda chydweithwyr. Dechreuais ddysgu sut i ymddwyn a sut i gynnal sgyrsiau fel dawnsiwr proffesiynol. Roedd y profiad hwn o fudd gwirioneddol i mi – dw i wedi dysgu llawer am yr hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd ac am y bobl y gallaf gysylltu â nhw er mwyn dechrau gweithio fel dawnsiwr yng Nghymru.

Dysgais lawer am y gwaith rhyfeddol sydd ei angen i redeg cwmni a dw i’n sylweddoli mai dim ond crafu’r wyneb a wnes i. Wrth sgwrsio’n achlysurol ag aelodau’r cwmni, dysgais ychydig hefyd am daliadau. Ar sail y sgyrsiau hyn, dysgais ychydig am fynd ati i fy ngwerthuso fy hun fel dawnsiwr a’r tâl y dylwn ddisgwyl am swydd, agwedd na wyddwn fawr ddim amdani o’r blaen. Mae hi’n ddefnyddiol dysgu am y fath bethau oherwydd heb y wybodaeth hon byddai’n hawdd i rywun gymryd mantais a thrwy hynny dalu cyflog annheg ac afresymol. Dysgais fwy gan Earthfall am yr hyn a fydd yn digwydd ar ôl i mi raddio a symud yn ôl i Gaerdydd nag a ddysgais yn y brifysgol.

Doeddwn i ddim yn disgwyl cymryd rhan yng ngweithgarwch Earthfall ar y cyfryngau cymdeithasol; roedd hynny’n sioc – ond yn her ac yn hwyl. Dysgais am bwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol wrth geisio cyrraedd cynulleidfa. Drwy’r cyfryngau cymdeithasol, gallwch gysylltu â chynulleidfa a sicrhau eu bod yn teimlo’n rhan o’ch prosesau gwaith, sydd yn beth pwysig. Byddaf yn parhau i ddatblygu’r agwedd hon. Roedd y tasgau hyn yn heriol i mi – roedd yn rhaid i mi ysgrifennu yng nghyd-destun cwmni proffesiynol a byddai’r hyn a ysgrifennwn yn cael ei weld gan bobl sy’n ymddiddori yng ngwaith Earthfall.

Doedd gen i ddim rhyw lawer o ddisgwyliadau o ran fy mhrofiad yn y swyddfa cyn i mi ddechrau fy mhrofiad gwaith. Dychmygais y byddwn yn eistedd ar yr ymylon i wylio yn ystod y cyfnodau ymarfer, er mwyn peidio â bod yn y ffordd. Cefais fy synnu ar yr ochr orau, felly, pan ofynnwyd i mi fod yn yr ystafell ymarfer drwy’r amser ac ymwneud â’r dawnswyr. Gwnaeth hyn i mi deimlo fel rhan o’r grŵp ac roedd yn fodd i wneud i mi deimlo’n gyffyrddus wrth ymwneud â’r dawnswyr. Roeddwn yn disgwyl treulio mwy o amser yn y swyddfa nag yn y stiwdio. Roeddwn i’n falch iawn hefyd bod y staff wedi sylwi fy mod i’n mwynhau bod yn y stiwdio a’u bod nhw’n fodlon i mi ymwneud mwy â’r elfennau hynny.

Un peth cadarnhaol iawn am fy mhrofiad oedd bod pawb sy’n rhan o’r cwmni yn wirioneddol hyfryd – yn groesawgar a chefnogol. Roedd y profiad hwn o fudd gwirioneddol i mi – dw i wedi dysgu llawer am yr hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd ac am y bobl y gallaf gysylltu â nhw er mwyn dechrau gweithio fel dawnsiwr yng Nghymru. Roedd cefnogaeth pob un y tu hwnt i fy nisgwyliadau wrth iddyn nhw fy helpu i ddeall y prosesau y bydd yn rhaid i mi ymwneud â nhw pan fyddaf wedi graddio o’r brifysgol.

Un agwedd ar y gwaith y cefais drafferth â hi oedd y Pecyn Astudio (adnodd addysgol sy’n cyd-fynd â phob cynhyrchiad). Doeddwn i ddim yn gwybdo unrhyw beth am y cynhyrchiad, Stories from a Crowded Room, felly roeddwn yn teimlo na allwn i gyfrannu’n effeithiol. Fodd bynnag, ar ôl i mi ddysgu ychydig am y cynhyrchiad, ac ar ôl i mi dreulio amser yn gwylio’r ymarferion, roeddwn i’n deall o ble daeth y syniadau ar gyfer y coreograffi.

Cefais amser ardderchog gydag Earthfall. Dysgais bod y cwmni yn gofalu am ei weithwyr a’i ddawnswyr. Gadewais yn llawn brwdfrydedd a chyffro – ac yn awyddus iawn i ddechrau dawnsio. Byddai’n fraint gallu gweithio gyda Earthfall yn y dyfodol a dw i’n mawr obeithio y caf gyfle i wneud hynny. Roedd pawb yno’n hynod groesawgar. Dw i’n ddiolchgar am y cyfle hwn i ddweud cymaint o bleser oedd cwrdd â phob aelod o’r cwmni. Byddaf yn gwneud fy ngorau i gadw mewn cysylltiad â phawb – byddai peidio â gwneud hynny yn golled ofnadwy.

Back To Top »