Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Recruiting Board Members

Participate, Plus

Earthfall are currently reviewing their operating model and planning a new production for 2017/18. As part of the review, and to help the company move into its next phase of development, Earthfall are looking to appoint three additional Board Members who have an interest in dance/physical theatre, and a professional background in one of the following areas:
· Arts Management
· Arts Marketing
· Fundraising

However, recruitment is not limited to these specialisms and anyone with an interest in the company or dance/physical theatre is encouraged to apply.

For an informal discussion on the role or to receive a recruitment pack, please contact generalmanager@earthfall.org.uk.

Ar ôl 25 mlynedd

Heb Gategori

Ar ôl 25 mlynedd o gynhyrchu sioeau a gwaith ffilm gwobrwyol yng Nghymru, ledled y DG ac mewn nifer o wledydd eraill, ni fydd Earthfall, o fis Ebrill 2016 ymlaen, yn rhan mwyach o bortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru o sefydliadau sy’n derbyn cyllid refeniw.  Ddiwedd mis Hydref, cawsom wybod gan asesydd annibynnol, wedi’i benodi gan CCC, na fyddem yn gallu apelio yn erbyn penderfyniad CCC nac yn erbyn eu prosesau asesu.

Wrth i’n cynhyrchiad cyfredol, Stories from a Crowded Room, deithio ledled Cymru a Lloegr yn ystod yr hydref, gan ddenu cynulleidfaoedd sylweddol ymhobman, aeth y bwrdd a’r staff ati i ystyried y penderfyniad hwn. Bydd Earthfall yn parhau i ddarparu gweithgarwch addysg a chyfranogi ac i gynhyrchu gwaith teithiol o’r safon uchaf.

Ond o ganlyniad i’r gostyngiad hwn yng nghyllid Earthfall, penderfynodd y Bwrdd dorri gweithrediadau craidd y cwmni a rhyddhau’r holl staff o’u cytundebau ar 31 Mawrth 2016. Mae’n ddrwg iawn gennym golli tîm o bobl mor greadigol a thalentog ac, os hoffech chi eu cyflogi, mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni.

O ganlyniad i’r toriadau hyn, bydd hi’n llai posib yn y dyfodol i ni gyflogi niferoedd sylweddol o berfformwyr a chydweithwyr creadigol.  Ni fydd gan Earthfall ofod swyddfa parhaol mwyach na darpariaeth barhaol o wasanaethau gweinyddol, marchnata a gweithgarwch addysgol / cyfranogol. O ganlyniad, ni fyddwn chwaith yn gallu parhau i gynnig gwasanaethau ymchwil a datblygu / cymorth cynhyrchu, offer technegol, benthyca cerbydau a gwasanaethau mentora rhad ac am ddim i artistiaid newydd. Bydd yn rhaid i’r adnoddau a ddefnyddiwyd ar gyfer y gwasanaethau hyn gael eu canolbwyntio o hyn ymlaen ar ein gweithgarwch craidd, sef cynhyrchu gwaith.  Bydd gwaith newydd yn cael ei ariannu fesul prosiect ac ni fydd modd i ni gynnig cymhorthdal i wasanaethau addysg ac estyn allan.  Byddwn yn parhau â’r gwaith o ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o berfformwyr yn ystod eu hyfforddiant proffesiynol drwy gyfrwng ein partneriaethau â Phrifysgolion yng Nghymru a Lloegr.

Dros y 25 mlynedd diwethaf, cyflogodd Earthfall fwy na 300 o unigolion creadigol, rhoddodd y cwmni gefnogaeth rad ac am ddim i ryw 35 o artistiaid newydd ac fe gynhyrchwyd 28 o gynyrchiadau teithiol newydd (a’r rheiny bob un yn cynnwys cerddoriaeth gomisiwn newydd, a berfformiwyd yn fyw ymhob perfformiad). Dangoswyd tri o ffilmiau’r cwmni ledled y byd ac fe enillodd un ohonynt wobr nodedig BAFTA Cymru.

Hoffai Earthfall ddiolch i’n cynulleidfaoedd, ein cydweithwyr ac i’r holl gefnogwyr o bedwar ban byd a ysgrifennodd atom yn ystod y cyfnod anodd hwn i fynegi eu gwerthfawrogiad o’n cwmni. Diolchwn iddynt oll yn ddiffuant am eu cefnogaeth yn ystod y 25 mlynedd diwethaf.  Bydd Earthfall yn parhau i greu cynyrchiadau newydd, ac yn parhau i deithio a gweithio gydag unigolion creadigol ac ysbrydoledig – ond bydd yn rhaid i hynny ddigwydd o hyn ymlaen mewn modd gwahanol.

Stories from a Crowded Room

cynhyrchu

Mae hi’n anodd credu ond bydd Stories from a Crowded Room yn agor yn Aberhonddu yr wythnos nesaf. Bu’r cyfnod ymarfer yn ddwys ond mae ein dawnswyr wedi llwyddo’n rhyfeddol ac wedi ailddysgu’r sioe gyfan mewn cwta wythnos.

Mae ein Swyddog Digidol Cysylltiol wedi bod yn gweithio gyda Age Connects ac aelodau o Brifysgol y Drydedd Oes yr wythnos hon ac mae hi wedi dechrau cynnwys ymddiheuriadau ym myd y sioe cyn y perfformiadau cyntaf yr wythnos nesaf. Diolch i’n Marchnatwr Digidol, mae’r oriel ar-lein yn tyfu’n gyflym hefyd ac mae’n cynnwys cyfraniadau gan yr hen a’r ifanc o bob cwr o’r wlad. Cefnogir ymgyrch #EFsorry gan Gronfa Datblygu Cynulleidfaoedd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Be part of the story #EFsorry

Heb Gategori

Earthfall are inviting you to become part of the Stories from a Crowded Room journey. Having explored personal apologies during one section of the production, we’re now asking you to explore your own apology through #EFsorry. What have you never had the chance to apologies for?

Throughout the tour we will be working with your digital content that is contributed to create an online gallery of responses. A selection of submissions will be integrated into the visual and audio landscape of one section of the piece; with words lifted from the audience’s hand to the performers mouths. A different combination each night makes for a personalised performance specific to each venue.

Stories from a Crowded Room is our 25th anniversary production and explores stories in motion, through highly physical dance with live music, text and encircling film. With stories taken from the performers personal histories and a look at political protest that is so relevant at this time, this production completely embeds you within the action moving fast and close around you.

How can you get involved?

Simply send us a photograph of a written apology, an audio or a short film clip via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube or Soundcloud. Add the hashtag #EFsorry to the description and your contribution will automatically become part of the online gallery:

www.earthfall.org.uk/EFsorry

Submit your #EFsorry and be part of the the story.

#EFsorry explained:

Did you know that we are offering digital and social media workshops across the tour – from social media basic to how it is used in performance.   If you are interested in learning more about this please email Catherine Gomez associate@earthfall.org.uk. 

Back To Top »