Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Arts Active Residency

Cymryd Rhan

This week Earthfall are very excited to be involved in Ladder, an exuberant, exciting and entertaining evening of dance, drama, music and skills. Showcasing some of Cardiff’s young emerging artists, the Ladder is a variety show with a difference as the group is encouraged to climb ever higher.

Earthfall are spending this week working with young people from 14 – 25, including 9 dancers and 3 musicians to create a selection of Shakespearean based encounters using physical theatre, dance and live music in a residency that culminates in performances this Saturday 8th August, 7:30 at The New Theatre. 

The Ladder night is a collaboration between Arts Active, The New Theatre, Community Music Wales, NoFit State Circus, Rubicon Dance, The Unknown Theatre Company & Everyman Youth Theatre all working with young people to create a brilliant evening of entertainment.

Education Update

Cymryd Rhan

Mae hi’n gyfnod prysur ar hyn o bryd i’n tîm addysg – rydym yn cynnal gweithdai, perfformiadau academaidd terfynol a chyfnodau preswyl.

Arweinwyr Modiwl Dawns BA

Eleni, mae Earthfall yn arwain modiwl ‘Dawns a Ffurfiau Celfyddydol Eraill’ ar gwrs BA Dawns Prifysgol Y Drindod Dewi Sant.  Mae perfformiad terfynol y cwrs yn archwilio themâu fel hunaniaeth a hunan-bwysigrwydd mewn perfformiad naratif lled-fywgraffyddol; perfformir Dredged Memories and Anarchic Dreams yn rhan o noswaith ‘Ignite’ yn Y Ffwrnes ar ddydd Gwener 19 Mehefin.

 Gallwch archebu tocynnau nawr i weld y darn ardderchog hwn gan grŵp o fyfyrwyr blwyddyn olaf. £6 – £8.

Cyfnod Preswyl ‘Arts Active’

Bydd Earthfall yn cyflwyno cyfnod preswyl wythnos o hyd gyda Arts Active yn y New Theatre, a pherfformiad ar ddydd Sadwrn 8 Awst.  Mae ‘Ladder’ yn noson afieithus, gyffrous a difyr o ddawnsio, drama, cerddoriaeth a sgiliau. Bydd yn arddangos doniau rhai o artistiaid ifainc mwyaf addawol Caerdydd mewn sioe amrywiaeth dra gwahanol, wrth i’r grŵp gael ei annog i anelu hyd yn oed yn uwch.

Wedi’i fwriadu ar gyfer pobl ifainc 14-25 oed, mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifainc ag amrywiaeth o dalentau weithio gydag Earthfall ac i feithrin sgiliau newydd.  Os hoffech chi gymryd rhan yn ‘Ladder’, cysylltwch os gwelwch yn dda â bharris@cardiff.gov.uk  neu ewch i www.artsactive.org.uk/ladder ladder.

 

Dosbarthiadau Meistr y Coleg Cerdd a Drama

Bydd Earthfall yn cyflwyno dosbarth meistr i fyfyrwyr drama 3edd flwyddyn Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn rhan o’r modiwl Astudiaethau Cyd-destunol a Phroffesiynol.  Mae’r gweithdy hwn wedi’i deilwra’n benodol at y cwrs actio ac yn ffrwyth perthynas barhaus Earthfall a’r Coleg. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y Coleg Cerdd a Drama fan hyn.

 

CPD Opportunities

Cyn hir, byddwn yn rhyddhau gwybodaeth am gyfleoedd DPP newydd.  Bydd y rhain yn gyfuniad o weithdai a chyrsiau dwys ac fe gânt eu cynnig yn rhad ac am ddim i weithwyr proffesiynol newydd, graddedigion diweddar a phobl broffesiynol byd dawns.  Yn ddilyniant i sesiynau y llynedd, byddwn yn cynnig cwrs dwys wythnos o hyd gan canolbwyntio’n arbennig ar gydweithio â cherddoriaeth fyw.  Os hoffech chi nodi eich diddordeb yn y cyrsiau hyn, gallwch ymuno â’n rhestr bostio, fan hyn.

 

 

Adborth ar Gyfnod o Brofiad Gwaith

Cymryd Rhan

Placement Group Image

Treuliais gyfnod pleserus a diddorol iawn gydag Earthfall. Cefais gyfle i ganolbwyntio ar dair o adrannau’r cwmni’n benodol – addysg, marchnata a’r broses ymarfer. Dw i’n teimlo fy mod wedi dysgu llawer ymhob adran. Er i mi fwynhau dysgu am waith marchnata ac allgymorth y cwmni, roedd y wefr fwyaf i mi yn yr ystafell ymarfer ac yn y sgyrsiau a gefais gyda phob aelod o’r cwmni. Cefais lawer o hwyl yn dysgu gan bawb. Mae fy mhrofiad gyda Earthfall wedi fy helpu yn feddyliol i baratoi ar gyfer yr hyn y byddaf yn ei wynebu ar ôl graddio.

Roedd y cyfle hwn yn fuddiol iawn i mi – cefais weld sut beth yw bod yn ddawnsiwr gyda chwmni proffesiynol. Mae angen bod yn barod bob amser i fod yn greadigol yn yr ystafell ymarfer ac mae hi hefyd yn hollbwysig bod yn gefnogol bob amser gyda chydweithwyr. Dechreuais ddysgu sut i ymddwyn a sut i gynnal sgyrsiau fel dawnsiwr proffesiynol. Roedd y profiad hwn o fudd gwirioneddol i mi – dw i wedi dysgu llawer am yr hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd ac am y bobl y gallaf gysylltu â nhw er mwyn dechrau gweithio fel dawnsiwr yng Nghymru.

Dysgais lawer am y gwaith rhyfeddol sydd ei angen i redeg cwmni a dw i’n sylweddoli mai dim ond crafu’r wyneb a wnes i. Wrth sgwrsio’n achlysurol ag aelodau’r cwmni, dysgais ychydig hefyd am daliadau. Ar sail y sgyrsiau hyn, dysgais ychydig am fynd ati i fy ngwerthuso fy hun fel dawnsiwr a’r tâl y dylwn ddisgwyl am swydd, agwedd na wyddwn fawr ddim amdani o’r blaen. Mae hi’n ddefnyddiol dysgu am y fath bethau oherwydd heb y wybodaeth hon byddai’n hawdd i rywun gymryd mantais a thrwy hynny dalu cyflog annheg ac afresymol. Dysgais fwy gan Earthfall am yr hyn a fydd yn digwydd ar ôl i mi raddio a symud yn ôl i Gaerdydd nag a ddysgais yn y brifysgol.

Doeddwn i ddim yn disgwyl cymryd rhan yng ngweithgarwch Earthfall ar y cyfryngau cymdeithasol; roedd hynny’n sioc – ond yn her ac yn hwyl. Dysgais am bwysigrwydd y cyfryngau cymdeithasol wrth geisio cyrraedd cynulleidfa. Drwy’r cyfryngau cymdeithasol, gallwch gysylltu â chynulleidfa a sicrhau eu bod yn teimlo’n rhan o’ch prosesau gwaith, sydd yn beth pwysig. Byddaf yn parhau i ddatblygu’r agwedd hon. Roedd y tasgau hyn yn heriol i mi – roedd yn rhaid i mi ysgrifennu yng nghyd-destun cwmni proffesiynol a byddai’r hyn a ysgrifennwn yn cael ei weld gan bobl sy’n ymddiddori yng ngwaith Earthfall.

Doedd gen i ddim rhyw lawer o ddisgwyliadau o ran fy mhrofiad yn y swyddfa cyn i mi ddechrau fy mhrofiad gwaith. Dychmygais y byddwn yn eistedd ar yr ymylon i wylio yn ystod y cyfnodau ymarfer, er mwyn peidio â bod yn y ffordd. Cefais fy synnu ar yr ochr orau, felly, pan ofynnwyd i mi fod yn yr ystafell ymarfer drwy’r amser ac ymwneud â’r dawnswyr. Gwnaeth hyn i mi deimlo fel rhan o’r grŵp ac roedd yn fodd i wneud i mi deimlo’n gyffyrddus wrth ymwneud â’r dawnswyr. Roeddwn yn disgwyl treulio mwy o amser yn y swyddfa nag yn y stiwdio. Roeddwn i’n falch iawn hefyd bod y staff wedi sylwi fy mod i’n mwynhau bod yn y stiwdio a’u bod nhw’n fodlon i mi ymwneud mwy â’r elfennau hynny.

Un peth cadarnhaol iawn am fy mhrofiad oedd bod pawb sy’n rhan o’r cwmni yn wirioneddol hyfryd – yn groesawgar a chefnogol. Roedd y profiad hwn o fudd gwirioneddol i mi – dw i wedi dysgu llawer am yr hyn sy’n digwydd yng Nghaerdydd ac am y bobl y gallaf gysylltu â nhw er mwyn dechrau gweithio fel dawnsiwr yng Nghymru. Roedd cefnogaeth pob un y tu hwnt i fy nisgwyliadau wrth iddyn nhw fy helpu i ddeall y prosesau y bydd yn rhaid i mi ymwneud â nhw pan fyddaf wedi graddio o’r brifysgol.

Un agwedd ar y gwaith y cefais drafferth â hi oedd y Pecyn Astudio (adnodd addysgol sy’n cyd-fynd â phob cynhyrchiad). Doeddwn i ddim yn gwybdo unrhyw beth am y cynhyrchiad, Stories from a Crowded Room, felly roeddwn yn teimlo na allwn i gyfrannu’n effeithiol. Fodd bynnag, ar ôl i mi ddysgu ychydig am y cynhyrchiad, ac ar ôl i mi dreulio amser yn gwylio’r ymarferion, roeddwn i’n deall o ble daeth y syniadau ar gyfer y coreograffi.

Cefais amser ardderchog gydag Earthfall. Dysgais bod y cwmni yn gofalu am ei weithwyr a’i ddawnswyr. Gadewais yn llawn brwdfrydedd a chyffro – ac yn awyddus iawn i ddechrau dawnsio. Byddai’n fraint gallu gweithio gyda Earthfall yn y dyfodol a dw i’n mawr obeithio y caf gyfle i wneud hynny. Roedd pawb yno’n hynod groesawgar. Dw i’n ddiolchgar am y cyfle hwn i ddweud cymaint o bleser oedd cwrdd â phob aelod o’r cwmni. Byddaf yn gwneud fy ngorau i gadw mewn cysylltiad â phawb – byddai peidio â gwneud hynny yn golled ofnadwy.

Gill Banks – Artist in Residence

Cymryd Rhan, cynhyrchu

Cyflwyno Gill Banks

Mae Gill Banks yn artist talentog sy’n gweithio ar archif cynhwysfawr Earthfall o ddelweddau, ffilm, dawns, nodiadau, lluniau, straeon a chyfweliadau gyda’r Cyfarwyddwyr Artistig, Jessica Cohen a Jim Ennis.

Mae gan Earthfall record hir o weithio ag Artistiaid Gweledol o Brifysgol De Cymru (Prifysgol Morgannwg gynt) ac eleni rydym yn hynod falch o groesawu’r ardderchog Gill Banks atom fel artist preswyl. (Gweler The Factory / At Swim Two Boys)

Â’r cwmni’n dathlu 25 oed eleni, roeddem o’r farn y byddai’n beth gwerth chweil gofyn i Gill astudio hanes Earthfall a chreu darn o waith celfyddydol yn seiliedig ar yr archifau hynny.  Treuliodd Gill gryn amser yn ymwneud â fideos, delweddau, llyfrau nodiadau, straeon, a hanesion personol. Cynhaliodd gyfweliadau hefyd â’n Cyfarwyddwyr Artistig, Jessica Cohen a Jim Ennis.  Mae’r cyfnod preswyl yn gyfnod o dri mis, rhwng Rhagfyr 2014 a Mawrth 2015, ac fe fydd yn dod i ben â chyflwyniad o waith Gill ar y cyfryngau digidol. Mae yna botensial hefyd am arddangosfa gorfforol.

Yn ei geiriau ei hun:

“Dw i’n gyndyn i fy nisgrifio fy hun fel myfyriwr hŷn.  Mae fy ngwaith celfyddydol yn bell o fod yn aeddfed!  Ond dw i’n rhydd o’r diwedd i wneud yr hyn a ddymunaf – dw i’n fyfyriwr o’r diwedd – ac fe ymunais â Phrifysgol De Cymru yn ystod ei blwyddyn gyntaf.  Felly, dyma ni’n dau, y Brifysgol a fi, yn hen a newydd ar yr un pryd.”

Gallwch ddysgu mwy am Gill a’i gwaith ar ei gwe-fan: www.gillbanks.co neu gallwch ei dilyn ar Twitter @gillbanksart.

 

Back To Top »