Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

David Johnson

Mwy

IMG_2019

Swyddog Teithio a Datblygu

Fy enw i yw David Johnson a dw i newydd gymryd yr awenau fel Swyddog Teithio a Datblygu Earthfall. Dw i wedi bod yn ymwneud â’r celfyddydau am ran fwyaf fy oes. Fel cerddor, dw i wedi perfformio yn rhan o brosiectau ledled y DG. Treuliais flynyddoedd lawer yn byw ym Manceinion, lle datblygais ambell brosiect celfyddyd gymunedol ardderchog. Yn y Brifysgol, dechreuais brosiect samba cymunedol – fe drefnon ni weithdai mewn ysgolion cynradd a chanolfannau i droseddwyr ifainc a chwarae setiau rheolaidd yn rhai o nosweithiau clwb Manceinion. Manteisiais hefyd ar sîn gelfyddydol fywiog Manceinion a threfnu noson reolaidd o gerddoriaeth, barddoniaeth a drama.

Defnyddiais y profiadau hyn fel sail ar gyfer cyfnod o dair blynedd yn gweithio gyda Chyngor Dinas Manceinion. Ffocws fy rôl oedd darparu gweithdai cerddoriaeth i oedolion a chanddynt ystod eang o anableddau dysgu yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Manceinion. Dw i’n gredwr tanbaid mewn sicrhau bod y celfyddydau yn hygyrch i bobl ag anableddau. Gweithiais hefyd gydag ambell artist anhygoel – pobl sy’n gweithio i sicrhau nad yw’r celfyddydau allan o gyrraedd i grwpiau o bobl sy’n agored i niwed.

Dychwelais i Brydain yn ddiweddar ar ôl byw am ddwy flynedd yn Barcelona. Yn ystod y cyfnod hwnnw, llwyddais i ddysgu Sbaeneg a gweithio fel athro iaith a phrawf-ddarllenydd. Gweithiais hefyd gyda chwmni theatr Sbaenaidd a datblygu sgôr ar gyfer eu cynhyrchiad nhw, 9 Metros. Dychwelais i’r Brydain yn benderfynol o weithio i gwmni creadigol a heriol, cwmni a fyddai’n rhannu fy mrwdfrydedd i Dros weithio’n greadigol ac ymwneud â’r gymuned. Dw i wrth fy modd yn cael ymuno â thîm Earthfall; mae eu gweithiau blaenorol yn f’ysbrydoli a dw i’n edrych ymlaen at weld yr hyn a ddaw yn y dyfodol. Cefais fy nenu at Earthfall am nifer o resymau. Mae eu gwaith yn egniol, yn anarferol ac yn herio aelodau’r gynulleidfa i ddehongli’r naratif drostynt eu hunain. Dw i wrth fy modd â’r agweddau mwy arbrofol – ffilm, cerddoriaeth a theatr – a gwnaeth defnydd Earthfall o sgoriau byw a gwaith ffilm blaengar gryn argraff arnaf.

Dw i wedi cael croeso cynnes iawn gan y tîm cyfan a dw i’n mwynhau dod i adnabod Caerdydd a gweld yr hyn sydd gan y ddinas i’w gynnig o ran y celfyddydau.

Gallwch ddilyn David ar Twitter @davidJonson_

SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU

Cymryd Rhan, Mwy

Mae Earthfall yn chwilio am aelod newydd o staff i i ymuno â’r tîm craidd.  I gael mwy o wybodaeth am Earthfall, ewch i’r wefan: www.earthfall.org.uk. 

Wrth i Earthfall gychwyn ar ei 25ain blwyddyn o weithgarwch yn 2014/15, mae’r cwmni’n chwilio am Swyddog Datblygu / Teithiau creadigol i ymuno â’r tîm cynhyrchu. Yn 2015, bydd y cwmni’n cynhyrchu gwaith newydd ar raddfa ganolig a fydd yn teithio o amgylch y DG (gan gynnwys tymor yn Llundain), gyda’r posibilrwydd o deithio i Ewrop hefyd.

SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU

SWYDDOG DATBLYGU / TEITHIAU ROL PDF

SUT I WNEUD CAIS

Anfonwch CV llawn a llythyr o eglurhad drwy e-bost yn unig, gan amlinellu eich rhesymau dros fod eisiau gweithio gydag Earthfall, ynghyd â manylion am eich profiad proffesiynol a sut y mae hwnnw’n berthnasol i’r rôl, at: jobs@earthfall.org.uk. Nodwch y geiriau SWYDDOG DATBLYGU / DEVELOPMENT OFFICER ym mhennawd yr e-bost, os gwelwch yn dda rhowch. Oherwydd gwyliau’r Nadolig, ni fyddwn yn gallu cydnabod derbyn ceisiadau tan ar ôl y dyddiad cau.

Rhaid i’ch CV a’r llythyr cysylltiedig ein cyrraedd erbyn canol dydd ar ddydd Llun 5 Ionawr 2015. Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd yn ystod wythnos 12 Ionawr, 2015, ac fe ddylech nodi yn eich llythyr o eglurhad a ydych ar gael am gyfweliad yn ystod yr wythnos honno.

Partneriaid Earthfall #3: Toby Nelmes

Mwy

Toby

Fe enw i yw Toby Nelmes, a fi yw Cyfarwyddwr Nelmes Design, cwmni dylunio yng Nghaerdydd. Dw i wedi bod yn gweithio gydag Earthfall ers 2007 ac wedi dylunio a chynhyrchu holl ddeunydd print, brand a delwedd, ynghyd â phresenoldeb ar-lein y cwmni ers hynny. Dw i’n synnu bob amser at waith Earthfall – mae’r cynyrchiadau bob amser yn ffres ac yn gyffrous ac roedd Chelsea Hotel yn un o’r pethau gorau dw i wedi’i weld gan y cwmni. Fel bob amser, roedd y gerddoriaeth yn wych a’r cyfuniad o gorfforoldeb y dawnswyr a’r llwyfannu yn wefreiddiol.

Roedd y teimlad o gael fy nghludo i le gwahanol, a gwlad wahanol, ac o gymryd rhan yn y ddrama wrth iddi ddatblygu yn rhywbeth a wnaeth argraff arbennig arnaf ac yn rhan fawr o fy mwynhad o Chelsea Hotel. Dw i wastad yn edrych ymlaen at weld sut bydd y gerddoriaeth, y recordiadau sain, y tafluniadau a’r perfformwyr yn gweithio gyda’i gilydd.

Mae Earthfall yn sicr yn llwyddo i roi Cymru ar fap byd dawns; ac, ar wahân i hyrwyddo’r agwedd Gymreig ar eu gwaith, maen nhw hefyd yn gwthio ffiniau mewn sawl ffordd arall.

Roedd yr ‘app’ ar gyfer ffônau clyfar a ddatblygwyd gennym gyda’n gilydd yn her newydd a chyffrous – ac mae datblygu delwedd ar gyfer sioe wastad yn brofiad cyffrous a gwerth chweil.

Cyfarwyddwyr Artistig yn trafod Theatr Gorfforol

Mwy

 

Rosy

Daeth myfyriwr o Brifysgol Bath, Rosy Copping, i sgwrsio â’r cyfarwyddwyr artistig, Jim Ennis a Jess Cohen, ac i glywed eu syniadau nhw am ddawns a theatr gorfforol:

Allech chi ddweud ychydig yn fras am Earthfall?

Jess: Rydym yn gwmni theatr ddawns gorfforol. Rydym yn creu gwaith a ddyfeisir gan y cwmni ei hun ac yn ei gymryd ar daith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Jim: Rydym yn tueddu i weithio â chyfryngau traws-ddisgyblaethol, felly rydym wedi defnyddio ffilm  o’r cychwyn cyntaf. Felly hefyd gerddoriaeth fyw, testun, a’r hyn sy’n sail i’n gwaith bob amser, symud neu ddawnsio corfforol.

Sut fyddech chi’n diffinio’r term ‘theatr gorfforol’?

Jess:   Mae’n dibynnu ar eich safbwynt. Rydym yn defnyddio’r term ‘theatr gorfforol’ am nad yw disgwyliadau’r gynulleidfa, pan ddôn nhw i weld darn o ddawns, yn cyfateb â’r hyn a gyflwynir gennym ar y llwyfan.   Fodd bynnag, os ydyn nhw’n dod o gefndir theatr, mae pobl yn tueddu i feddwl ein bod yn gwmni ‘dawns’.   Mae’n well gennym gael ein diffinio fel ‘cwmni theatr gorfforol’.

Jim: I ni, mae’n fater o ymwneud â’r corff a chyfathrebu’n gorfforol â gwylwyr mewn gofod penodol.

Jess: I mi, mae dawns yn awgrymu absenoldeb naratif. Mae cyfathrebu naratif, naratif rhannol neu hyd yn oed newidiadau emosiynol, yn fy marn i, yn newid darn o fod yn ddarn dawns i fod yn rhywbeth sydd yn nes at sbectrwm y theatr a theatr gorfforol.

Jim: Rydym yn delio â naratifau cynnil neu naratifau darniog, felly mae’n debyg ein bod yn dod at bethau o safbwynt ôl-fodern, mewn gwirionedd, lle mae pethau’n ddarniog neu’n anorffenedig a lle mae angen symud ymlaen wedi hynny at y cam nesaf. Rydym yn creu gwaith bwriadol ddarniog.

Sut ydych chi’n mynd ati i ddyfeisio? Sut ydych chi’n dod o hyd i syniadau ar gyfer eich gwaith?

Jess: Mae tua 90% o’n gwaith yn seiliedig ar bynciau cymdeithasol neu ddyngarol neu yn ddehongliad o ffurfiau celfyddydol ar wahân i ddawns; pethau y gall unigolion uniaethu â nhw – ond gwaith y mae iddo gyd-destun rhyngwladol hefyd.

Jim: Rydym yn dechrau gyda chyfres o syniadau – neu un syniad yn unig. O’r fan honno, rydym yn dechrau casglu gwybodaeth. Rydym yn darllen yn eang. Rydym yn cofnodi nifer fawr o syniadau ac yn cadw mewn cof ein gwaith blaenorol, oherwydd rydym hefyd yn ymwybodol bod ein gwaith yn esblygu. Yna, daw’r cwmni at ei gilydd ac fe gaiff y syniadau eu dosbarthu ar ddarnau o bapur. Rydym yn rhoi ffilmiau i’r criw eu gwylio, a llyfrau i’w darllen a thasgau ymchwil. Rydym yn ceisio rhoi pethau ar waith bron ar unwaith. Yn gyffredinol, rydym yn dechrau â gofod gwag a dawnsiwr/perfformiwr a cherddor. Mae’r gerddoriaeth fyw a’r symud yn dechrau â thema ar gyfer byrfyfyrio, yna rydym yn dechrau tynnu elfennau at ei gilydd, hanfodion y datblygiad hwnnw. Yn aml, bydd yna gyfnod o rai dyddiau pan fydd y grŵp yn dod i arfer â’i gilydd os nad ydyn nhw wedi gweithio gyda’i gilydd o’r blaen; mae yna ddeinameg arbennig yn codi o weithio ar y cyd.

Sut mae eich ffyrdd o greu theatr gorfforol yn wahanol i’r dulliau a ddefnyddir gan gwmnïau sy’n creu gwaith dawns yn benodol neu weithiau theatr yn unig?

Jim: Mae gennym broses gyd-greadigol, rydym yn ceisio cyflwyno syniad o ddemocratiaeth greadigol. Rydym yn agored i newidiadau ar sail mewnbwn y perfformwyr. Dydyn ni ddim yn goreograffwyr absoliwt: mae pawb yn cyfrannu at y coreograffi.

Felly rydych yn hoffi gweithio fel grŵp?

Jess:   Ydyn, a thrwy waith byrfyfyr gallwn ddod o hyd i symudiadau diddorol iawn – y math o beth na allech chi ei ddychmygu cyn rhoi cynnig ar bethau. Weithiau, mae’n rhaid i ni gofnodi’r symudiadau hynny ar ffilm, am na fyddem ni’n gallu cofio sut y cyrhaeddon ni’r fan honno – ond gyda chymorth camera, gallwn ail-greu popeth. Felly, rydym yn fwy fel golygyddion – cyfarwyddwyr a golygyddion.

Jim:   Mae’n ddeialog, mae yna gyd-ddibyniaeth ac mae hynny’n bwysig iawn i ni. Y peth pwysig yn ein proses yw ceisio dod o hyd i onestrwydd y perfformiwr, er mwyn iddo fe neu hi allu amlygu’r hyn ydyw, neu ddod o hyd i hanfod y deunydd y mae’r perfformwyr yn ymwneud ag ef; eu perthynas nhw â’r gwaith.

Ydych chi’n meddwl taw mater o ganfyddiad yw’r gwahaniaeth rhwng theatr gorfforol a dawns, neu a yw hi’n fater o dechneg ac arddull?

Jim:   Mae rhai diffiniadau o theatr gorfforol yn deillio o’r ffaith na chafodd y perfformwyr eu hyfforddi fel dawnswyr, felly mae eu techneg nhw naill ai’n wahanol neu’n deillio o lu o wahanol ddisgyblaethau; maent yn defnyddio’u cyrff mewn modd sy’n cyfathrebu’n gorfforol ond heb ryw lawer o dechnegau dawns fel y cyfryw. Rydym yn tueddu i ddefnyddio pobl sydd wedi eu hyfforddi fel dawnswyr, am fod hynny’n caniatáu i ni dynnu ar “eirfa” ehangach o lawer wrth archwilio ein ffordd ni o weithio – dull sydd yn deillio o ddawnsio anhraddodiadol.

Jess: Rydym yn edrych am bobl sydd wedi’u hyfforddi ym myd dawns a phobl y mae ganddynt hefyd agwedd agored at symud; fe allen nhw fod wedi’u hyfforddi yng nghrefft ymladd hefyd, er enghraifft, yn ogystal â dawns.

 IMG_0809

Gweithio ar gynhyrchiad Chelsea Hotel yn Salisbury

Jess:   Mae yna wahaniaeth, on’d does, rhwng y ddau beth. Mae yna gwmnïau sy’n eu diffinio’u hunain fel ‘theatr gorfforol’ – fel Earthfall,   DV8, Volcano, a Frantic Assembly. Mae Frantic a Volcano yn dod at bethau o gefndir theatr a DV8 ac Earthfall yn dod o gefndir dawns. Maen nhw’n cael eu categoreiddio bob un dan faner ‘Theatr Gorfforol’, ond allwch chi ddim dweud taw dim ond y rhai o gefndir dawns ddylai gael eu galw ‘n yn gwmnïau ‘theatr gorfforol’, neu ddim ond y cwmnïau theatr. Mae yna wahaniaethau.

Iawn, gwych. Dw i’n credu fy mod i wedi gofyn pob un o fy nghwestiynau. Diolch i chi!

Back To Top »