Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Gwobr y Cynhyrchiad Ddawns ar Raddfa Fach Gorau

Mwy

NTCW Award

Ar ôl noson gyffrous ymhlith prif gwmnïau perfformio artistig a chreadigol Cymru, mae Earthfall yn falch iawn o fod wedi ennill gwobr Beirniaid Theatr Cymru am y Cynhyrchiad Dawns ar Raddfa Fach Gorau, a hynny am ddarn diweddaraf y cwmni, Chelsea Hotel!

 thri enwebiad, yng nghategorïau Ymgysylltu Digidol/Ar-lein a’r Gerddoriaeth a’r Sain Gorau hefyd, roedd Earthfall yn falch o weld cynifer o gwmnïau bychain yn derbyn cydnabyddiaeth haeddiannol am eu gwaith yn ystod y gwobrau nodedig hyn.

Roedd Theatr Iolo, Theatr Clwyd, Dirty Protest, Ballet Cymru, Hijinx a Na Nog yn bresennol yn y seremoni wobrwyo yn Theatr y Sherman, Caerdydd, ynghyd ag aelodau niferus eraill o elit diwylliannol Cymru. Cafwyd perfformiad arbennig gan Ruff Stylz o Gaerdydd ac roedd Gruff Rhys o Neon Neon yn bresennol hefyd.

Roedd y cyfarwyddwyr artistig, Jim Ennis a Jessica Cohen, wrth eu boddau’n cael derbyn y wobr ac maent yn edrych ymlaen at weld – a pharhau i gynhyrchu – mwy o waith theatr gorfforol cyffrous a chreadigol yn y dyfodol.

Llongyfarchiadau i bawb a enwebwyd ar gyfer y gwobrau ar ddydd Sadwrn ac i bob aelod o gwmni Chelsea Hotel: Rosalind Haf Brooks, Alex Marshall Parsons, Jess Haener, Sebastian Languener, Felix Otaola, Frank Naughton, Sion Orgon, Molly Stoker ac Andrew ‘Crocker’ Smith.

Partneriaid Earthfall – Hugo Glendinning

Mwy

Hugo (rough)

Dw i’n amau, ond dw i ddim yn siŵr erbyn hyn, taw’r tro cyntaf i mi gwrdd â Jim a Jess oedd drwy’r cwmni theatr Pwylaidd, Gardzienice. Mae’n bosib taw yng Ngwlad Pwyl yr oedd hyn, ym 1987, ond mae’n fwy tebygol taw yn Dartington yr oedd hi, yn ’88.

Pan ffurfiwyd Earthfall, roeddwn i eisoes wedi bod yn tynnu lluniau o weithiau theatr a dawns arbrofol ers peth amser ac roeddwn i’n hapus i ddod i Gaerdydd i dynnu lluniau o’u sioeau. Fel arfer, byddwn yn cyrraedd yn ystod cyfnod cynnar y broses gynhyrchu ac yn tynnu lluniau o olygfeydd byrion, yn hytrach na sioeau cyfain ar gyfer deunydd cyhoeddusrwydd.

Felly, bu’n berthynas gyfeillgar/broffesiynol hir a ffrwythlon ac mae’r cwmni’n rhyw fath o deulu estynedig, sy’n uno’r personol a’r proffesiynol mewn proses waith sydd bob amser yn hael a chynhwysol – cydweithrediad yng ngwir ystyr y gair. Mae Earthfall hefyd, yn amlwg ddigon, yn hedfan baner â draig arni!

Pan ofynnon nhw i mi dynnu lluniau o Chelsea Hotel, roeddwn i newydd ddarllen llyfr Patti Smith, Just Kids, a oedd yn un o ffynonellau craidd y cynhyrchiad – felly roeddwn i’n gyfarwydd iawn â’r deunydd, ac roeddwn i hefyd wedi bod yn y Chelsea Hotel go iawn yn ystod y 1990au.

Tua’r amser hwnnw, fe arhosais yn yr Hotel 17 yn yr East Village yn Efrog Newydd, a elwid ar y pryd “y Chelsea Hotel newydd”. Fe dynnais i luniau ar ran Show Time Forced Entertainment, lle roedd Richard Lowden yn chwarae rhan bomiwr terfysgol ac yn gwisgo bom gelignit cartŵnaidd; mae goblygiadau’r ddelwedd honno wedi newid dros amser ond, ar y pryd, roedd yn enghraifft o hiwmor tywyll yn hytrach na rhagargoel arswydus.

Dw i wedi bod yn gweithio gyda Adrian Heathfield ar gyfres o ffilmiau am athronwyr y mae eu gwaith yn effeithio ar y ffordd yr ystyriwn ni berfformio; dw i newydd orffen sioe o’r enw Doubletake gyda Chris Nash, sy’n olrhain ein gwaith gydag artistiaid dawns dros gyfnod o bron i 30 mlynedd; yn ystod yr haf creais dafluniad o gyfres o ffotograffau o’r enw Unstill, a ddangoswyd am y tro cyntaf yn PSi19, Prifysgol Stanford. Dw i hefyd yn parhau i dynnu lluniau ar gyfer posteri a sioeau newydd bob wythnos. Mae’r teithio’n eithaf di-baid – dw i’n ysgrifennu’r darn hwn o’r maes awyr – dyw gorfod aros am awyren ddim yn ddrwg i gyd …

Addysg

Mwy

Rosy

Cafodd y cyfarwyddwyr artistig, Jim a Jess, gyfarfod heddiw gyda Rosy Copping, myfyriwr ym Mhrifysgol Bath Spa, er mwyn trafod agwedd Earthfall at theatr gorfforol a dawns.

 

A hithau yn ei thrydedd flwyddyn ac yn gweithio ar ei thraethawd hir, mae Rosy’n canolbwyntio ar y gwahaniaethau a’r elfennau tebyg rhwng dawns a theatr gorfforol. Fel arweinwyr yn y maes hwn, ac ag Earthfall eisoes wedi sefydlu cysylltiad cryf â Phrifysgol Bath Spa, roedd Jim a Jess yn fwy na pharod i helpu.

Mae hi’n bwysig iawn i fyfyrwyr gadw mewn cysylltiad a sicrhau eu bod yn cael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn y byd dawns proffesiynol, fel y gallant ddatblygu eu hastudiaethau a dechrau gosod seiliau ar gyfer eu gyrfaoedd eu hunain wedi iddyn nhw raddio. Mae Earthfall yn ymwneud yn agos â byd addysg ac yn cynorthwyo datblygiad proffesiynol dawnswyr ledled y DG.
Helen Di Duca, Swyddog Addysg, Earthfall

Mae Rosy hefyd yn canolbwyntio ar waith Matthew Bourne, DV8 a Frantic Assembly. Cadwch lygad ar we-fan Earthfall i gael mwy o wybodaeth am waith Rosy.

Gwobr arall i Chelsea Hotel?

Mwy

Ar ôl ennill tri enwebiad yng Ngwobrau Theatr Cymru, enwebwyd Chelsea Hotel ar gyfer y Wobr Ddawns yng Ngwobrau Theatr Manceinion 2013.

Caiff enwau enillwyr y gwobrau hyn eu cyhoeddi ar Fawrth y 7fed yn theatr eiconig y Royal Exchange ac fe gyflwynir y noson gan y perfformiwr, Justin Moorhouse.

Wedi’u dethol gan banel cwbl annibynnol o arbenigwyr theatr, sy’n gweld cannoedd o sioeau mewn lleoliadau bychain, mawr ac anarferol, mae’r dyfarniadau hyn yn cydnabod rhagoriaeth mewn Sioeau Cerdd, Dawns, Opera ac mae yna wobrau hefyd i Gynyrchiadau Gwadd ac actorion.
http://manchestertheatreawards.com/news/50

 

Rydym yn dymuno’n dda i bob un a enwebwyd am y gwobrau hyn – cadwch lygad ar Facebook a Twitter i weld sut hwyl gaiff Earthfall a Chelsea Hotel …

Rhannu â Stumbleupon Rhannu â facebook Rhannu â twitter Rhannu â print Mwy o wasanaethau rhannu

4.

Back To Top »