Dynamic Dance Music and Film

Earthfall

Dewch i’r ‘Chelsea Hotel’

Datganiad i’r wasg

I’w ryddhau ar unwaith

Mawrth 2013

Dewch i’r Chelsea Hotel, lle mae gan bob ystafell stori i’w hadrodd.

Ar ôl llwyddiant sioe wobrwyol y llynedd, At Swim Two Boys, mae Earthfall yn dychwelyd â thaith Wanwyn ledled y DG. Mae Earthfall yn cyfleu barddoniaeth a digwyddiadau trasicomig y gwesty hwn a’i le unigryw yn ein diwylliant cyfoes. Siwrne voyeuraidd a chipolwg cyfrin ar fywydau, cariadau a gobeithion ei drigolion.

Mae’r cynhyrchiad yn olwg ar fywydau Warhol, Kerouac, Dylan Thomas a Patti Smith. Mae straeon, gwir a gau, yn cydblethu yn ei gilydd trwy gyfrwng coreograffi radical, cerddoriaeth fyw a ffilm, ac yn dal rhai o eiliadau arwyddocaol y ganolfan hon i artistiaid rebelgar.

Caiff y darn ei ddyfeisio dros gyfnod o 6 wythnos gyda 4 dawnsiwr a 3 cherddor, cast llawer mwy nag ar gyfer cynhyrchiad y llynedd, ‘At Swim Two Boys’. Dywedodd Jessica Cohen, cyd-gyfarwyddwr artistig y cwmni:

“Â’r ymarferion eisoes yn cynhyrchu cerddoriaeth, dawns a deialog eithriadol, yn barod at gychwyn y daith yng Ngwanwyn 2013, dw i’n credu y bydd Chelsea Hotel yn llwyddiant arall i Earthfall, yn dilyn ein cynhyrchiad y llynedd o At Swim Two Boys.” 

Yn ystod y broses ymarfer, mae’r cerddorion a’r dawnswyr yn gweithio gyda’i gilydd i greu trac sain newydd sbon ar gyfer y darn a symudiadau sy’n unigryw i bob cynhyrchiad. O ganlyniad, mae sioeau Earthfall yn hynod o gyffrous a deinamig.

Ar cyd â’r cynhyrchiad, mae Earthfall yn cynnal cyfres o weithdai cyfranogol ar gyfer grwpiau gwahanol. Mae amrywiaeth o sesiynau ar gael – o weithdai hanner diwrnod i gyfnodau preswyl wythnos o hyd, sesiynau datblygiad proffesiynol a diwrnodau hyfforddiant. Mae ein gwaith addysg a chyfranogi yn addas ar gyfer unrhyw sefydliad, o ysgolion uwchradd i gwmnïau dawns. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.earthfall.org.uk/particiapte .

Bydd ‘Chelsea Hotel’ yn teithio i bum lleoliad ar hyd a lled y DG. I gael mwy o wybodaeth ac i weld y datblygiadau diweddaraf, ewch i www.chelseahotel.org.uk

Earthfall yn perfformio yn India

Datganiad i’r wasg

I’w ryddhau ar unwaith

Ionawr 2013

Earthfall yn perfformio yn India 

Perfformiodd Earthfall a Theatr CHOREA eu cynhyrchiad cydweithredol ‘After the Birds’ yn New Delhi yn India ar ddydd Mawrth, 8 Ionawr, am 8:30pm, yng ngŵyl theatr fwyaf Asia. Dilynwyd y perfformiad gan sgwrs â’r cyfarwyddwr ar ddydd Mercher, 9 Ionawr, yn yr Ysgol Ddrama Genedlaethol.

Sefydlwyd Bharat Rang Mahotsav ddegawd yn ôl gan yr Ysgol Ddrama Genedlaethol i hybu twf a datblygiad theatrig ledled India. Dechreuodd yr ŵyl fel gŵyl ar gyfer arddangos y gweithiau theatr mwyaf creadigol yn India – ond datblygodd ers hynny yn fenter ryngwladol sy’n cyflwyno cwmnïau theatr o bedwar ban byd. Hi bellach yw’r ŵyl theatr fwyaf yn Asia.

Mae ‘After the Birds’ yn ganlyniad i brosiect theatrig rhyngwladol a grëwyd gan Earthfall a Theatr CHOREA o Wlad Pŵyl. Yn gyfuniad o ddwy estheteg – a ffyrdd o weithio – hollol wahanol, mae’r ddau grŵp yn creu iaith ac agwedd artistig newydd, ar y ffin rhwng gwahanol genres ac arddulliau. Mae CHOREA ac Earthfall yn archwilio’r gwrthdrawiad rhwng traddodiadau corawl yr Hen Roeg, cerddoriaeth fyw fodern, coreograffi dinesig, canu corawl corfforol ac ofnau’r byd modern. Mae’r perfformiad yn gyfuniad radical o elfennau a addaswyd o gomedi Aristophanes, “Yr Adar”. Perfformiwyd y sioe yn Ewrop bob blwyddyn ers 2005, yn ogystal ag yn Rwsia yn 2011; hwn oedd y tro cyntaf iddi gael ei pherfformio yn India

Soniodd Tomasz Rodowicz, o Theatr Chorea, a chyd-gyfarwyddwr y darn gyda Jessica Cohen a Jim Ennis o Earthfall, am berthnasedd y darn heddiw:

Rydym wedi ceisio ateb y cwestiwn: beth sy’n weddill o ddrama Aristophanes, ‘Yr Adar’? Beth sy’n weddill o ddiwylliant yr Hen Roeg, a beth sydd gennym yn gyffredin ag ef? Dioddefodd Athen ryfeloedd gwaedlyd yn ystod cyfnod Aristophanes, yn ogystal â chwymp democratiaeth, argyfyngau gwleidyddol, cynllwynion a brwydrau am rym rhwng gwahanol garfanau gwleidyddol. O’r tu ôl i’r waliau tal, edrychai’r duwiau fel twpsod llygredig, a’r bobl fel corachod difreintiedig heb freuddwydion. A yw hi’n bosib creu paradwys ar y ddaear oni bai bod honno’n cael ei hadeiladu y tu ôl i ffensys o wifren bigog? A yw pob gweledigaeth ar gyfer iachau’r byd yn datblygu’n arf peryglus pan gaiff ei roi ar waith? Yn ystod y ddrama – a berfformir yn ystod cyfnod o argyfwng byd-eang a therfysgaeth – gofynnwn y cwestiynau hyn i Aristophanes ac i eraill.”

Mae rhagor o wybodaeth am yr Ŵyl ar gael ar www.nsdtheatrefest.com/birds.php ac mae trêlar y perfformiad i’w weld ar Fideo India 2013 

Yn ogystal â pherfformio yn India, mae Earthfall wedi cyhoeddi taith fer y gwanwyn hwn o’u cynhyrchiad Prydeinig diweddaraf, ‘Chelsea Hotel’.

Cynhelir perfformiadau yn Theatr y Torch, Aberdaugleddau ar 22 Ebrill, Tacchi-Morris, Taunton ar 25 Ebrill, Theatr Brycheiniog, Aberhonddu ar 27 Ebrill, Theatr Roses, Tewkesbury ar 1 Mai ac ym MAC, Birmingham ar 3 Mai.

Back To Top »